Category Archives: Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

1.Đánh giá tác động môi trường là gì ? – Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM ( tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án […]

Contact Me on Zalo